White Yukata & Orange Tower on a Misty Tokyo Night

White Yukata & Orange Tower on a Misty Tokyo Night