Yuriko Koike, Tokyo Governor, for Eurobiz magazine

Yuriko Koike, Tokyo Governor, for Eurobiz magazine