Shoji Players, Yoyogi Park, Harajuku, Japan

Shoji Players, Yoyogi Park, Harajuku, Japan