Junko Koshino, Norika Fujiwara and Junko Tabei, for In Touch magazine

Junko Koshino, Norika Fujiwara and Junko Tabei, for In Touch magazine